Bảo vệ dữ liệu

Trang web www.vayonl.vn (sau đây được gọi là Trang web).

Người truy cập là một cá nhân truy cập Trang web trên mạng (www.vayonl.vn).

Sự bảo mật, an toàn của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào nhận được từ Người truy cập sẽ không được tiết lộ và đánh giá là bảo mật, nó sẽ không được bán hoặc sử dụng, gây tổn hại cho Người truy cập.

Người truy cập Trang web có quyền không giới hạn và đã nhập dữ liệu, để truy cập các mục trên Trang web và tham khảo các tài liệu thông tin

Khi truy cập Trang web, thông tin về địa chỉ IP của Người truy cập, ngày và giờ sẽ được sử dụng để phân tích xu hướng của Người truy cập để sử dụng nội bộ.

Truy cập Trang web, Người truy cập đồng ý với các điều khoản của Cookies, Bảo vệ dữ liệu, Sử dụng và email. Được chấp nhận rằng người truy cập đã đọc và chấp nhận các điều kiện này.

Hãy ngừng sử dụng Trang web nếu bạn có thắc mắc đối với các quy tắc và nội dung không thể chấp nhận được, liên kết bản quyền.

Bất kỳ thông tin nào nhận được từ Khách truy cập sẽ không được tiết lộ và đánh giá là bí mật, nó sẽ không được bán hoặc sử dụng, gây tổn hại cho Khách truy cập.